In ons afsluitende artikel aan het eind van 2019, vertelden wij al kort over de intentie om Delphy als onderzoekspartner te laten landen, op themapark Het Aardbeienland. Inmiddels heeft ook deze ontwikkeling al een concretere vorm gekregen.  Delphy ligt deze ontwikkeling onderstaand kort toe:

Uitdagingen in de zachtfruit-sector:

De oppervlakte aan glasaardbeien in Nederland beslaat op dit moment ongeveer 400 ha het areaal volle grond teelten. Inclusief tunnel en stellingenteelt bedraagt dit ongeveer 1.400 hectare. Naast deze arealen, staat er ongeveer 1500 ha aan productie van planten.

Het areaal glasaardbei, was 10 jaar geleden ongeveer 200 ha. Gelet op de technologische en weersontwikkelingen, zal deze oppervlakte binnen 10 jaar nog een keer verdubbelen. Naar verwachting zal het areaal teelt in de vollegrond afnemen en worden omgezet naar stellingenteelt.

Toekomstige uitdagingen zachtfruit 

Klimaat en weersomstandigheden

Aardbei en houtig klein fruit, zijn gewassen die sterk weersafhankelijk zijn in het groei – rijpingsproces, maar ook door regen en wind veel schade oplopen. Daarnaast is de gevoeligheid voor ziekten en plagen (vooral schimmelziektes), erg groot. We zien op dit moment al een redelijk grote verschuiving van buitenteelten naar bedekte teelten en van grond naar substraat teelten. Deze ontwikkeling, voor een deel onder plastic (Tunnels- stellingteelten met de bedekking), zal zeker de komende jaren flink doorzetten omwille van bovengenoemde reden. Daarnaast zal het glas areaal in gelijk tempo meegroeien. Ook neemt de druk van de retail toe, vanwege risico op houdbaarheid, om bedekt te gaan telen.

Gewasbescherming en residu

Een tweede driver is de eis van de retail om steeds minder residu (aantal werkzame stoffen) op een product te hebben, of combinaties met residu-aantallen in een optelsom tot maximaal niveau MRL. Deze ontwikkeling duwt de teelt ook naar een bedekte situatie. Daarnaast is gebleken dat de inzet van natuurlijke vijanden tegen allerlei insecten in de gesloten teelt beter opbouwt, dan in een buitensituatie. Eveneens wordt bij de huidige rassen vooral naar plantweerbaarheid gekeken en worden teelten zodanig ingericht dat de aantasting en aanval van ziekten en plagen wordt verkleind.

Gezondheidsaspecten

Fruit en vooral rood – zachtfruit, wordt steeds meer geassocieerd met gezondheidsaspecten (antioxidanten). Uit cijfers blijkt dat de consumptie van aardbeien en overig houtig klein fruit producten nog steeds toeneemt in Europa, met UK als sterke voorloper daarin. Zachtfruit zal niet zozeer als vleesvervanger gaan fungeren, maar wel als vervanger van snacks (chips etc).

Opzet kenniscentrum zachtfruit

De hierboven beschreven ontwikkelingen maken duidelijk dat de zachtfruit-sector voor grote uitdagingen staat. Een toenemend eisenpakket vanuit de markt en omgeving, toenemende marktvraag en vraagstukken rondom arbeid, energie en milieu, vragen om veel kennis. 

Nederland is van oudsher sterk in kennisintensieve teelten, waaronder de teelt van zachtfruit. Nederland is tevens koploper in de wereld waar het gaat om kennis van de tuinbouw. Om deze koploperspositie in de zachtfruit-sector te behouden en uit te bouwen, is een onderzoekscentrum voor zachtfruit een vereiste.

Delphy wil dan ook graag een eigen onderzoekslocatie ontwikkelen voor de zachtfruit-sector. Om dit te realiseren zijn we in gesprek gegaan met de stichting Berry Promotion. De ambitie van Delphy sluit goed aan bij het ambitiedocument, zoals dat door de stichting Berry Promotions is opgesteld voor de zachtfruit-sector.

 

Inmiddels is overleg gaande met de gemeente Horst aan de Maas, om het onderzoekscentrum te realiseren op het perceel van voorheen Aardbeienland.

De te bouwen locatie zal gaan bestaan uit een kleine onderzoekskas (3000 m2), een veld met stellingenteelt aardbeien en een veld voor teelten onder regenkappen (beiden ongeveer 2000 m2). Deze plannen worden op dit moment verder ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de stichting Berry Promotions en de gemeente Horst aan de Maas.

Achtergrondinformatie Delphy

Delphy is met ruim 230 teeltexperts hét kennisbedrijf voor ondernemers in alle plantaardige sectoren. Zit er een blaadje aan, dan weten wij ervan. Blijvend kennis ontwikkelen en toepasbaar maken is onze DNA en vormt dus de hoofdactiviteit van Delphy.

Delphy staat voor Worldwide Expertise for Food & Flowers. De kennisexperts van Delphy dragen bij aan het succes van onze partners. Met kennisontwikkeling en kennisimplementatie maakt Delphy het optimaliseren van productie in food & flowers wereldwijd mogelijk. Om de relaties goed van dienst te zijn, voert Delphy onderzoek uit. Dit onderzoek gebeurt op eigen onderzoekslocaties.

Bezoek de website van Delphy!